Cothen
Navigatie: / home / voorzieningen / basisschool st carolusschool

Sint Carolusschool Cothen

Sint Carolusschool Cothen

De RKBS Sint Carolus is sinds 1921 gehuisvest aan de Kerkweg in Cothen. In 2009 is het gebouw volledig en prachtig gerenoveerd zodat het voldoet aan de moderne bouwkundige eisen. Tijdens deze renovatie zijn de karakteristieke elementen van het gebouw bewaard gebleven. Tevens is het gebouw ook behoorlijk uitgebreid.

De school is genoemd naar Sint Carolus Borromeus (1538-1584), een heilige bisschop van het bisdom Milaan. Carolus heeft zich tijdens zijn leven ingezet voor de armen en zieken, na zijn overlijden liet hij al zijn bezittingen na aan de armen.

Uitganspunten van ons onderwijs De uitgangspunten van ons onderwijs komen voort uit enerzijds onze katholieke identiteit en anderzijds onze wettelijke opdracht om goed basisonderwijs te leveren.

… gericht op heel het kind
De Sint Carolusschool Cothen biedt uw kind passend basisonderwijs. Dat zien wij heel breed: niet alleen kennis, maar ook omgaan met elkaar, leren omgaan met eigen gevoelens en die van anderen, kunst en cultuur en levensbeschouwing. Wij houden er rekening mee dat ieder kind anders is, maar dat het ook bij een groep hoort. In de groep heerst een goed pedagogisch klimaat waarin het kind zich gewaardeerd en op zijn plaats voelt. Er wordt gewerkt met methodes die aan de kerndoelen voldoen.

Naast het aanleren van vaardigheden en het verkrijgen van inzichten proberen we onze kinderen ook de nodige zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen op vele terreinen. Hierbij is zowel aandacht voor de minderbegaafde als meerbegaafde leerling. In het kader van ‘Passend Onderwijs’ probeert de St Carolusschool Cothen zoveel mogelijk leerlingen blijvend op te vangen binnen de basisschool. We proberen dit te doen door steeds meer te differentiëren en door verbetering van de instructie en klassenorganisatie. Ook wordt er bij de aanschaf van methodes op gelet of er meer mogelijkheden geboden wordt voor 'onderwijs op maat'.

… gericht op een betere wereld
Wij streven naar een maximale ontplooiing van ieder kind, en dat is voor ieder kind anders. Wij willen kinderen stimuleren dat ieder kind zijn talenten inzet voor een betere wereld en een (wereld)burger wordt. De Sint Carolusschool Cothen laat kinderen met elkaar samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. Wij informeren de kinderen over wat er speelt in de grote wereld. Dit doen wij in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, godsdienst/levensbeschouwing, sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook d.m.v. acties voor goede doelen. En niet te vergeten wat er tussen de regels door gedaan en gezegd wordt, bijvoorbeeld in hoe wij met elkaar omgaan.

… vanuit een positieve instelling
De Sint Carolusschool uit Cothen gaat uit van het goede in het kind, dat het de moeite waard is om genoemd te worden. We maken tijd om te luisteren naar verhalen: elkaars verhaal van lief en leed, vreugde en verdriet en de verhalen uit Bijbel en jeugdliteratuur. Wij vieren belangrijke momenten in het leven en in het jaar: verjaardagen, jubilea, welkom en afscheid en de grote christelijke) feestdagen.

… in samenhang met het (vervolg)onderwijs
De RKBS St Carolus staat voor basisonderwijs dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. Ons onderwijs is steeds in beweging. De ‘beweging’ is vooral gericht op het vergroten van de effectiviteit van ons onderwijs. We zijn als school, waar nodig, vernieuwend zonder daarbij de goede zaken uit het oog te verliezen. We hechten veel waarde aan overdracht van kennis en vaardigheden, maar leren de kinderen ook samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, zelf dingen te bedenken of problemen op te lossen. We streven ernaar de kerndoelen, die de overheid stelt, bij iedere leerling te halen.

Basisschool Sint Carolus Om dit alles te realiseren is een goede, veilige sfeer op school en een goed contact tussen school en thuis onontbeerlijk.
Samenvattend Ons werk is pas echt geslaagd wanneer uw kind de tijd bij ons op school ervaart als een fijne en leerzame tijd, met leerkrachten. Samen het beste halen uit jezelf! Dit alles sluit aan bij het logo van de basisschool. Het logo van de school symboliseert de C van Carolus en een kind dat de wereld instapt met de uitstraling: ”Kom maar, ik heb er zin in”.

Sitemap Home Omhoog